Maj 2022
Udostępnij:

Nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”


MEiN uruchomiło nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.  Głównym celem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, której efektem będzie rozwiązanie problemu naukowo-badawczego w konkretnym przedsiębiorstwie. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę naukową lecz jednocześnie nie rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.


Program składa się z następujących modułów:

1.    „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;
2.    „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
3.    „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych
z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem proszone są o przesłanie e-maila, na adres Dyrektora Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. inż. Zygmunta Kowalskiego, zygmunt.kowalski@urk.edu.pl oraz na adres pracownika CAWP Urszuli Jabłońskiej - Korta u.jablonska@urk.edu.pl .

Wiadomość musi zawierać następujące informacje:

•    Dane kandydata: imię i nazwisko, numer telefonu,
•    Informacje dotyczące uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (nazwa uczelni, wydział, kierunek, specjalność, rok, tytuł zawodowy),
•    Informacje dotyczące dziedziny nauki/dyscyplina naukowej której dotyczy projekt np.: nauki o Ziemi i środowisku/nauki ścisłe i przyrodnicze
•    Dane opiekuna naukowego (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, stanowisko, tel.). 
•    Dane podmiotu współpracującego (nazwa, adres) oraz kandydata na opiekuna pomocniczego (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, stanowisko, tel.).

Warunki wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie:

1.    Przygotowanie przez wnioskodawcę projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej
o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej, zwanego dalej „projektem”;
2.    Podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu, zwanym dalej „podmiotem współpracującym”;
3.    Wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej przez:
 a) jednego z jego pracowników zatrudnionego na jednej z podstaw wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, albo
b) osobę, którą zatrudni na warunkach, o których mowa w lit. a, nie później niż od dnia 1 października roku, w którym wnioskodawca przystępuje do udziału w programie – niepełniących funkcji członka rady nadzorczej ani członka zarządu podmiotu współpracującego, niebędących właścicielem podmiotu współpracującego, wspólnikiem w spółce cywilnej utworzonej przez podmiot współpracujący ani udziałowcem posiadającym więcej niż 10% udziałów albo udziałów prowadzących do posiadania co najmniej 10% głosów w podmiocie współpracującym ani niewspółpracujących z podmiotem współpracującym na podstawie umowy B2B;
4.    Wskazanie przez podmiot współpracujący spośród pracowników tego podmiotu kandydata na opiekuna pomocniczego, którego zadaniem będzie monitorowanie postępów doktoranta, we wdrażaniu projektu w podmiocie współpracującym.
5.    Kandydat na opiekuna pomocniczego musi posiadać:
a)    stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub
b)    co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego albo artystycznego,
o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z doktorantem w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie albo być związanym z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.

Środki finansowe otrzymane w programie przeznaczone są na:

•    finansowanie stypendium doktoranckiego miesięcznie w wysokości
3450,00 zł– do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce .
•    koszty ubezpieczenia społecznego doktoranta,
•    dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
Nabór wniosków w ramach programu realizowany jest zgodnie z Komunikatem MEiN z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.

Część I wniosku musi zostać złożona w terminie od dnia 9.05 do dnia 01.06.2022 r.

1.    Wnioskodawcą projektu jest Uczelnia, nie osoba indywidualna czy przedsiębiorstwo. Konto w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) zakładane jest przez opiekuna naukowego (promotora). Kandydat na doktoranta oraz promotor pomocniczy z przedsiębiorstwa mogą być redaktorami pomocniczymi wniosku składanego w systemie. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczegolowy-zakres-informacji-zawartych-we-wniosku-skladanym-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy-od-vi-edycji

2.    Do dnia 26 maja 2022 r.  należy do Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów URK na adres: u.jablonska@urk.edu.pl przekazać wydruk roboczy Części I wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” przygotowanego w uzgodnieniu z firmą zatrudniającą kandydata do programu w formacie pdf.

3.    Po zaakceptowaniu przez pracowników CAWP przesłanej treści i wprowadzeniu ewentualnych poprawek i informacji w części I wniosku system generuje część A wniosku. Data wygenerowania części A wniosku nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia ostatniej modyfikacji części I wniosku. Część A w wersji elektronicznej należy przekazać do CAWP w celu uzyskania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego Prorektora nadzorującego Szkołę Doktorską.

Wraz z częścią A wniosku należy złożyć:

•    oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
•    oświadczenie o zgodności informacji zawartych w części I wniosku ze stanem faktycznym i prawnym;
•    oświadczenie o zapoznaniu się z treścią komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków;
•    zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
•    stosowne upoważnienie – w przypadku podpisania tego dokumentu przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy.
Oświadczenia wygenerowane z systemu należy przekazać wraz z  Częścią A wniosku do podpisu.
4.    Rozstrzygnięcie konkursu następuje w okresie wakacyjnym.
5.    Kandydaci którzy otrzymali pozytywną oceną wniosku przystępują do rekrutacji prowadzonej przez Szkołę Doktorską, zasady rekrutacji znajdują się na stronie https://phdschool.urk.edu.pl/rekrutacja.html
6.    Do 20 września 2022 r. kandydaci, którzy pozytywnie ukończyli rekrutację wpisują się na listę doktorantów, i zostaje złożony do MEiN wniosek do II etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.
7.    Uczelnia formalnie powołuje promotora i opiekuna pomocniczego z ramienia pracodawcy.
8.    Po podpisaniu umowy o finansowanie z MEiN, doktorant, przedsiębiorstwo/instytucja i uczelnia podpisują umowę trójstronną o realizacji projektu. Brak podpisania umowy trójstronnej uniemożliwia realizację doktoratu.
9.    Warunkiem zakończenia udziału w programie jest złożenie przez doktoranta rozprawy doktorskiej będącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach projektu.
10.    Po otrzymaniu projektu część związaną z wypłatą stypendium dla doktoranta koordynuje Szkoła Doktorska. Obsługę administracyjno-finansową dotyczącą wydatkowania środków dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta koordynuje wskazany pracownik jednostki w której realizowany będzie doktorat.
11.    Za terminowe złożenie raportów do MEiN oraz prawidłowość wydatkowania środków  odpowiada Opiekun naukowy, który pełni funkcję kierownika projektu.


W przypadku wstępnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracownikiem CAWP, Urszulą Jabłońską-Korta, (u.jablonska@urk.edu.pl ).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR