Doktorat wdrożeniowy - Zasady programu/rekrutacja

Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, której efektem będzie rozwiązanie problemu naukowo-badawczego w konkretnym przedsiębiorstwie. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę naukową lecz jednocześnie nie rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

Środki finansowe w programie przeznaczone są na:

  • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:

42% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;

64% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

  • koszty ubezpieczenia społecznego doktoranta,
  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta,
  • dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej programu.

Nabór wniosków w ramach programu realizowany jest zgodnie z obowiązującym w danym roku  komunikatem MNiSW o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.


Zasady składania wniosków oraz realizacji projektu:

1.  Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem proszone są o przesłanie e-maila, na adres Dyrektora Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. inż. Zygmunta Kowalskiego, zygmunt.kowalski@urk.edu.pl oraz na adres pracownika CAWP Urszuli Jabłońskiej - Korta u.jablonska@urk.edu.pl.

Wiadomość musi zawierać następujące informacje:

  • Dane kandydata: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  • Informacje dotyczące uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (nazwa uczelni, wydział, kierunek, specjalność, rok, tytuł zawodowy),
  • Informacje dotyczące dziedziny nauki/dyscyplina naukowej, której dotyczy projekt np.: nauki o Ziemi i środowisku/nauki ścisłe i przyrodnicze
  • Dane opiekuna naukowego (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, stanowisko, tel.).  
  • Dane opiekuna pomocniczego z przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, stanowisko, tel.). Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca: stopień doktora lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze. Osiągnięcia te powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.

W przypadku wstępnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracownikiem CAWP, Urszulą Jabłońską-Korta (u.jablonska@urk.edu.pl).

2. Wnioskodawcą projektu jest Uczelnia, nie osoba indywidualna czy przedsiębiorstwo. Konto w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) zakładane jest przez opiekuna naukowego. Kandydat na doktoranta oraz promotor pomocniczy z przedsiębiorstwa mogą być redaktorami pomocniczymi wniosku składanego w systemie.

3. Do dnia 04.06.2024 r. przed podanym przez MNiSW terminem składania wniosków  należy do Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów URK w Krakowie na adres: u.jablonska@urk.edu.pl przekazać wydruk roboczy Części I wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” napisanego w uzgodnieniu z firmą zatrudniającą kandydata do programu (w formacie pdf).

4. Po zaakceptowaniu przez pracowników CAWP przesłanej treści wniosku i wprowadzeniu ewentualnych poprawek i informacji w części I wniosku system generuje część A wniosku.

Data wygenerowania części A wniosku nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia ostatniej modyfikacji części I wniosku.

Część A w wersji elektronicznej należy przekazać do CAWP w celu uzyskania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. inż. Andrzeja Sechmana.


Wraz z częścią A wniosku należy złożyć:

•  oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

•  oświadczenie o zgodności informacji zawartych w części I wniosku ze stanem faktycznym i prawnym;

•  oświadczenie o zapoznaniu się z treścią komunikatu Ministra Nauki z dnia 30 kwietnia 2024r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2024” i naborze wniosków;

•  zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

•  stosowne upoważnienie – w przypadku podpisania tego dokumentu przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy.


Oświadczenia wygenerowane z systemu należy przekazać wraz z  Częścią A wniosku do podpisu.

5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w okresie wakacyjnym.

6. Kandydat na doktoranta musi przystąpić do procedury rekrutacyjnej prowadzonej przez Szkołę Doktorską.

7. Do 20 września 2024 r. kandydaci, którzy pozytywnie ukończyli rekrutację wpisywani są na listę doktorantów i zostaje złożony do MNiSW wniosek do II etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

8. Uczelnia formalnie powołuje opiekuna naukowego i opiekuna pomocniczego z ramienia pracodawcy.

9. Po podpisaniu umowy o finansowanie z MNiSW, doktorant, przedsiębiorstwo/instytucja i uczelnia podpisują umowę trójstronną o realizacji projektu.

10. Warunkiem zakończenia udziału w programie jest złożenie przez doktoranta rozprawy doktorskiej będącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach projektu.

11. Po otrzymaniu projektu część związaną z wypłatą stypendium dla doktoranta koordynuje Szkoła Doktorska. Obsługę administracyjno-finansową dotyczącą wydatkowania środków dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta koordynuje wskazany pracownik jednostki, w której realizowany będzie doktorat.

12. Za terminowe złożenie raportów do MNiSW oraz prawidłowość wydatkowania środków  odpowiada Opiekun naukowy, który pełni funkcję kierownika projektu

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR